Servicevoorwaarden

Voorwaarden

1. BINDENDE WERKING. Dit is een bindende overeenkomst tussen u en FINANCE-TODAYS (‘ons’, ‘wij’, ‘Bedrijf’). Door de website https://finance-todays.net (de ‘Site’) te gebruiken, gaat u ermee akkoord zich aan deze Gebruiksvoorwaarden te houden. Als u deze Gebruiksvoorwaarden op enig moment onaanvaardbaar vindt, moet u de Site onmiddellijk verlaten en elk gebruik ervan staken.

2. PRIVACYBELEID. Wij respecteren uw privacy en geven u de controle over de behandeling van uw persoonlijke gegevens. Een volledige verklaring van ons huidige privacybeleid kunt u vinden door hier te klikken. Ons privacybeleid is door deze verwijzing uitdrukkelijk opgenomen in deze Overeenkomst.

3. TOEPASSELIJK RECHT. Deze Gebruiksvoorwaarden worden geïnterpreteerd in overeenstemming met en worden beheerst door de wetten van Californië en de Verenigde Staten, zonder verwijzing naar regels met betrekking tot wetsconflicten. Deze site is bedoeld voor gebruik door personen gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika.

4. MINIMUMLEEFTIJD. U moet minimaal 18 jaar oud zijn om toegang te krijgen tot en deel te nemen aan deze site. U garandeert en waarborgt dat u minimaal 18 jaar oud bent en deze Overeenkomst vanuit juridisch perspectief kunt aangaan.

5. AANMELDINGEN EN MAILINGS VOOR EBOOKS. U heeft de mogelijkheid, maar is niet verplicht, om u aan te melden en een gratis eBook van ons te ontvangen. Als u dit doet, gaat u ermee akkoord om verdere e-mails van commerciële aard van ons te ontvangen.

6. E-MAILCOMMUNICATIE. Wanneer u contact met ons opneemt, stemt u er uitdrukkelijk mee in en gaat u ermee akkoord om e-mailreacties van ons te ontvangen. Deze e-mailcommunicatie kan commercieel of niet-commercieel van aard zijn. Niet-commerciële e-mails kunnen administratieve kwesties en aankondigingen van wijzigingen in deze Voorwaarden, het Privacybeleid of andere sitedocumentatie omvatten, maar zijn niet beperkt tot.

7. GEBRUIK VAN SOFTWARE. Het Bedrijf kan bepaalde software via de Site aan u beschikbaar stellen. Als u software downloadt van de Site, wordt de software, inclusief alle bestanden en afbeeldingen die zich in de software bevinden of die door de software worden gegenereerd, en bijbehorende gegevens (gezamenlijk ‘Software’) geacht door het Bedrijf aan u in licentie te zijn gegeven, voor uw persoonlijke, niet-commerciële, alleen thuisgebruik. Het Bedrijf draagt noch de titel, noch de intellectuele eigendomsrechten op de Software over, en het Bedrijf behoudt de volledige eigendom van de Software, evenals alle intellectuele eigendomsrechten daarin. U mag de Software niet verkopen, herdistribueren of reproduceren, noch mag u de Software decompileren, reverse-engineeren, demonteren of anderszins converteren naar een voor mensen waarneembare vorm. Alle handelsmerken en logo’s zijn eigendom van het Bedrijf of zijn licentiegevers en u mag deze op geen enkele manier kopiëren of gebruiken.

8. GEBRUIKERSINHOUD. Door het plaatsen, downloaden, weergeven, uitvoeren, verzenden of anderszins distribueren van informatie of andere inhoud (‘Gebruikersinhoud’) op de site, verleent u het Bedrijf, zijn dochterondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, consultants, agenten en vertegenwoordigers een permanente , niet-exclusieve licentie om Gebruikersinhoud te gebruiken in verband met de werking van de internetactiviteiten van het Bedrijf, zijn dochterondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, consultants, agenten en vertegenwoordigers, inclusief maar niet beperkt tot het recht om te kopiëren, distribueren, verzenden, Gebruikersinhoud publiekelijk weergeven, publiekelijk uitvoeren, reproduceren, bewerken, vertalen en opnieuw formatteren. U ontvangt geen vergoeding voor Gebruikersinhoud. U gaat ermee akkoord dat het Bedrijf uw naam mag publiceren of anderszins bekendmaken in verband met uw Gebruikersinhoud. Door Gebruikersinhoud op de site te plaatsen, garandeert en verklaart u dat u de rechten op de Gebruikersinhoud bezit of anderszins bevoegd bent om Gebruikersinhoud te plaatsen, distribueren, weergeven, uitvoeren, verzenden of anderszins distribueren.

9. NALEVING VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHT. Wanneer u de site bezoekt, gaat u ermee akkoord de intellectuele eigendomsrechten van anderen te respecteren. Uw gebruik van de site is te allen tijde onderworpen aan en onderworpen aan wetten met betrekking tot auteursrechtelijk eigendom en gebruik van intellectueel eigendom. U stemt ermee in om geen informatie of inhoud (gezamenlijk ‘Inhoud’) te uploaden, downloaden, weergeven, uitvoeren, verzenden of anderszins distribueren die in strijd is met de auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendoms- of eigendomsrechten van derden. U stemt ermee in zich te houden aan de wetten met betrekking tot het eigendom van auteursrechten en het gebruik van intellectueel eigendom, en u bent als enige verantwoordelijk voor eventuele overtredingen van relevante wetten en voor eventuele inbreuken op de rechten van derden veroorzaakt door de Inhoud die u verstrekt of verzendt, of die wordt verstrekt of verzonden met uw gebruikers-ID. De bewijslast dat de inhoud geen wetten of rechten van derden schendt, ligt uitsluitend bij u. Alle Digital Millennium Copyright Act-zaken worden verwerkt in overeenstemming met ons DMCA-beleid, waartoe u toegang kunt krijgen via de DMCA-link onderaan de pagina.

10. ONGEPASTE INHOUD. U stemt ermee in om geen Inhoud te uploaden, downloaden, weergeven, uitvoeren, verzenden of anderszins distribueren die (a) lasterlijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, beledigend of bedreigend is; (b) gedrag bepleit of aanmoedigt dat een strafbaar feit zou kunnen vormen, geef ri

 

11. NALEVING VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHT. Wanneer u de Site bezoekt, gaat u ermee akkoord de wet te gehoorzamen en de intellectuele eigendomsrechten van anderen te respecteren. Uw gebruik van de Site is te allen tijde onderworpen aan en onderworpen aan wetten met betrekking tot auteursrechtelijk eigendom en gebruik van intellectueel eigendom. U stemt ermee in om geen informatie of inhoud (gezamenlijk ‘Inhoud’) te uploaden, downloaden, weergeven, uitvoeren, verzenden of anderszins distribueren die in strijd is met de auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendoms- of eigendomsrechten van derden. U stemt ermee in zich te houden aan de wetten met betrekking tot het eigendom van auteursrechten en het gebruik van intellectueel eigendom, en u bent als enige verantwoordelijk voor eventuele overtredingen van relevante wetten en voor eventuele inbreuken op de rechten van derden veroorzaakt door de Inhoud die u verstrekt of verzendt, of die wordt verstrekt of verzonden via uw account. De bewijslast dat de inhoud geen wetten of rechten van derden schendt, ligt uitsluitend bij u.

12. GEEN GARANTIES. WIJ WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES AF. WIJ MAKEN DE SITE BESCHIKBAAR ‘AS IS’ ZONDER ENIGE GARANTIE. U AANVAARDT HET RISICO VAN ENIGE EN ALLE SCHADE OF VERLIES DOOR HET GEBRUIK VAN, OF HET ONMOGELIJKHEID OM TE GEBRUIKEN, DE SITE OF DE DIENST. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJZEN WIJ UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE SITE AF, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. WIJ GARANDEREN NIET DAT DE SITE OF DE DIENST AAN UW EISEN ZAL VOLDOEN OF DAT DE WERKING VAN DE SITE OF DE DIENST ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN.

13. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U IS BEPERKT. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE WET, ZIJN WIJ IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, WINSTDERVING OF VERLOREN GEGEVENS, ONGEACHT DE VOORZIENBAARHEID VAN DEZE SCHADE ) VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE SITE OF ENIG ANDER MATERIALEN OF DIENSTEN DIE DOOR ONS AAN U WORDEN GELEVERD. Deze beperking is van toepassing ongeacht of de schade voortvloeit uit contractbreuk, onrechtmatige daad of enige andere juridische theorie of vorm van actie.

14. GELIEERDE SITES. Wij hebben geen controle over en zijn niet aansprakelijk voor websites of materialen van derden. Wij werken samen met een aantal partners wier internetsites mogelijk aan de site zijn gekoppeld. Omdat we geen controle hebben over de inhoud en prestaties van deze partner- en aangesloten sites, geven we geen garanties over de juistheid, actualiteit, inhoud of kwaliteit van de informatie die door dergelijke sites wordt verstrekt, en aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor onbedoelde, aanstootgevende, onnauwkeurige , misleidende of onwettige inhoud die zich op deze sites kan bevinden. Op soortgelijke wijze kunt u, in verband met uw gebruik van de Site, van tijd tot tijd toegang hebben tot inhoudsitems (inclusief, maar niet beperkt tot, websites) die eigendom zijn van derden. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij geen garanties geven over, en geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor, de juistheid, actualiteit, inhoud of kwaliteit van deze inhoud van derden, en dat, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn op uw gebruik van eventuele en alle inhoud van derden.

15. VERBODEN GEBRUIK. Wij leggen bepaalde beperkingen op aan uw toegestane gebruik van de Site. Het is u verboden beveiligingsfuncties van de Site te schenden of te proberen te schenden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, (a) toegang tot inhoud of gegevens die niet voor u bedoeld zijn, of inloggen op een server of account waartoe u geen toegang heeft; (b) proberen de kwetsbaarheid van de Site of een daarmee samenhangend systeem of netwerk te onderzoeken, scannen of testen, of beveiligings- of authenticatiemaatregelen te schenden zonder de juiste autorisatie; (c) het verstoren of proberen te verstoren van de dienstverlening aan een gebruiker, host of netwerk, inclusief, maar niet beperkt tot, door middel van het plaatsen van een virus op de Site, overbelasting, ‘flooding’, ‘spamming’, ‘mail bombing’, ‘ crashen’ of een ‘DDOS’-aanval uitvoeren op de Site; (d) het gebruik van de Site om ongevraagde e-mail te verzenden, inclusief maar niet beperkt tot promoties of advertenties voor producten of diensten; (e) het vervalsen van een TCP/IP-pakketheader of een deel van de headerinformatie in een e-mail of in een bericht via de Site; of (f) proberen de broncode die door ons wordt gebruikt bij het aanbieden van de Site te wijzigen, reverse-engineeren, decompileren, demonteren of anderszins te reduceren of proberen te reduceren tot een voor mensen waarneembare vorm. Elke schending van de systeem- of netwerkbeveiliging kan leiden tot burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid.

 

16. VRIJWARING. U gaat ermee akkoord ons schadeloos te stellen voor bepaalde van uw handelingen en nalatigheden. U stemt ermee in om het Bedrijf, zijn dochterondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, consultants, agenten en vertegenwoordigers te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen voor alle claims, verliezen, aansprakelijkheid, schade en/of kosten van derden (inclusief redelijke advocaatkosten en kosten) die voortvloeien uit uw toegang tot of gebruik van de Site, uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden, of uw inbreuk, of inbreuk door een andere gebruiker van uw account, op enig intellectueel eigendom of ander recht van een persoon of entiteit. Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen van een dergelijke claim, verlies, aansprakelijkheid of eis, en zullen u, op uw kosten, redelijke hulp bieden bij het verdedigen van een dergelijke claim, verlies, aansprakelijkheid, schade of kosten.

17. AUTEURSRECHT. Alle inhoud van de site of service is: Copyright © 2023 FINANCE-TODAYS

18. SCHEIDBAARHEID; VRIJSTELLING. Als een bevoegde rechtbank om welke reden dan ook oordeelt dat een bepaling of voorwaarde in deze Gebruiksvoorwaarden niet afdwingbaar is, blijven alle andere voorwaarden onaangetast en volledig van kracht. Geen enkele verklaring van afstand van enige schending van enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden vormt een verklaring van afstand van enige eerdere, gelijktijdige of volgende schending van dezelfde of enige andere bepaling hiervan, en geen enkele verklaring van afstand zal van kracht zijn tenzij deze schriftelijk is gedaan en is ondertekend door een geautoriseerde vertegenwoordiger van de afwijzende partij.

19. GEEN LICENTIE. Niets op de Site mag worden opgevat als het verlenen van een licentie aan u voor het gebruik van de handelsmerken, dienstmerken of logo’s die eigendom zijn van ons of van een derde partij.

20. ALLEEN GEBRUIK IN DE VERENIGDE STATEN. De Site wordt beheerd en beheerd door het Bedrijf vanuit zijn kantoren in de staat Californië. Het domein van de website is geregistreerd in de Verenigde Staten en de site wordt gehost in de Verenigde Staten. Het beoogde publiek voor deze site bestaat uitsluitend uit personen in de Verenigde Staten. Het Bedrijf garandeert niet dat de materialen of diensten waartoe u toegang heeft gekregen, beschikbaar of geschikt zijn voor gebruik op andere locaties. Uw gebruik van of toegang tot de Site mag niet worden geïnterpreteerd alsof het Bedrijf doelbewust gebruik maakt van de voordelen of het voorrecht om zaken te doen in een andere staat of jurisdictie dan Californië en de Verenigde Staten.

21. WIJZIGINGEN. Bedrijf behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen. Mocht het Bedrijf proberen een dergelijke wijziging door te voeren, waarvan wij naar eigen goeddunken vaststellen dat deze van materieel belang is, dan zullen wij:

(a) U per e-mail op de hoogte stellen van de genoemde wijziging, 15 dagen voordat de wijziging van kracht wordt, en

(b) Publiceer op de startpagina het feit dat er een wijziging zal worden aangebracht.

Mocht een bevoegde rechtbank deze wijzigingsbepaling ongeldig verklaren, dan wordt deze wijzigingsclausule beëindigd als onderdeel van deze overeenkomst. Alle wijzigingen aan de Voorwaarden zijn toekomstgericht.